කොළඹ නිවාස සංකීර්ණ දෙකක ජනතාවට ඉවත් වෙන්න රජයෙන් ඉල්ලීමක්

0
2042
- Advertisement -

කොළඹ මෙත්සිරි උයන සහ සිරිසර උයන මහල් නිවාස සංකීර්ණවල ජීවත් වන ජනතාවට ඉන් ඉවත් වෙන ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුම් දී තිබෙනවා.

පැල්පත් නිවාස වල සිටින ජනතාවට රජය විසින් ලබා දුන් මෙම මහල් සංකීර්ණය ඔවුන් විසින් කුලි පදනම මත වෙනත් පාර්ශව වෙත ලබා දී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

දින කිහිපය සිට එම මහල් ගොඩනැගිල්ලට ලබා දෙන ජල පහසුකම්ද නැවැත්වීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.