කොළඹ නගරයේ පැතිර යන කටකතාවක් නිසා කලබරකාරි තත්වයක්

0
651
- Advertisement -

කොළඹ නගරයේ කිසියම් සිදුවීමක් සිදුවිය හැකි බව සහ සේවකයන්ට කාර්යාල වසා දමා ඇතුළට වී සිටින ලෙසට ආරක්ෂක අංශ දැනුම් දී ඇති බව දන්වමින් පැතිර යන කටකතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ජනතාව තුළ දැඩි කලබලකාරි තත්වයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙනවා.