කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයට ඇතුළු වීම සහ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පිට වීම හැකිතාක් සීමා කරන්න.

0
213
- Advertisement -
Share
4 / 100

කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයට ඇතුළු වීම සහ
කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පිට වීම
හැකිතාක් සීමා කරන්න.

කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයට ඇතුළු වීම සහ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පිටවීම හැකිතාක් සීමා කරන ලෙස සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =