කොළඹට කොවිඩ් ආධාර පරක්කු එම ජනතාව සමගි ජන බලවේගයට ඡන්දෙ දුන් නිසාද?

0
167
- Advertisement -

කොළඹට කොවිඩ් ආධාර පරක්කු එම ජනතාව සමගි ජන බලවේගයට ඡන්දෙ දුන් නිසාද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 17 =