කොළඹට කොවිඩ් ආධාර පරක්කු එම ජනතාව සමගි ජන බලවේගයට ඡන්දෙ දුන් නිසාද?

0
32
- Advertisement -
Share
61 / 100

කොළඹට කොවිඩ් ආධාර පරක්කු එම ජනතාව සමගි ජන බලවේගයට ඡන්දෙ දුන් නිසාද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + four =