කොල්ලූපිටියේ පිපිරීමක්…!

0
692
- Advertisement -

කොල්ලූපිටිය ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව ඉදිරිපිට ඇති කඩ පේලිය ආසන්නයේ අද පාන්දර පිපිරීමක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.