කොරෝනා මර්දන වැඩසටහනේ ඉදිරිපෙළ සියළු හමුදා නිළධාරීන් එන්නත ලබාගත් පසු – අන්තිමයා ලෙස හමුදාපති අද එන්නත ලබා ගනී.

0
295
- Advertisement -

කොරෝනා මර්දන වැඩසටහනේ ඉදිරිපෙළ සියළු හමුදා නිළධාරීන් එන්නත ලබාගත් පසු – අන්තිමයා ලෙස හමුදාපති අද එන්නත ලබා ගනී.

කොරෝනා මර්දන වැඩසටහනට නායකත්වය දෙන ඉදිරිපෙළ හමුදා නිළධාරීන් සියල්ලෝ එන්නත ලබා ගෙන අවසන් වු පසු, ඉදිරිපෙළට සම්බන්ධ අවසාන හමුදා සාමාජිකයා ලෙස හමුදාපතිවරයා අද හමුදා රෝහලේ එන්නත ලබාගෙන ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 8 =