කොරෝනා මරණ භූමදානයට ඉඩ දෙන්නෑ කියලා පොලොවේ හැපුණා නේ ද..?

0
214
- Advertisement -

කොරෝනා මරණ භූමදානයට ඉඩ දෙන්නෑ කියලා පොලොවේ හැපුණා නේ ද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =