කොරෝනා පැතිරේ – රුහුණේ ශිෂ්‍ය ජීවිත අනතුරේ..! පරිපාලනයේ මර්දනය නිසා ශිෂ්‍යයෝ කතා නොකරති.

0
218
- Advertisement -

කොරෝනා පැතිරේ – රුහුණේ ශිෂ්‍ය ජීවිත අනතුරේ..!
පරිපාලනයේ මර්දනය නිසා ශිෂ්‍යයෝ කතා නොකරති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 6 =