කොරෝනා පැතිරේ – රුහුණේ ශිෂ්‍ය ජීවිත අනතුරේ..! පරිපාලනයේ මර්දනය නිසා ශිෂ්‍යයෝ කතා නොකරති.

0
19
- Advertisement -

කොරෝනා පැතිරේ – රුහුණේ ශිෂ්‍ය ජීවිත අනතුරේ..!
පරිපාලනයේ මර්දනය නිසා ශිෂ්‍යයෝ කතා නොකරති.