කොරෝනා දැඩි අවදනාම් ප‍්‍රදේශ සිතියම් ගත කරයි. සිතියමේ සිව්කොන රතු කලාප.

0
727
- Advertisement -

කොරෝනා දැඩි අවදනාම් ප‍්‍රදේශ සිතියම් ගත කරයි. සිතියමේ සිව්කොන රතු කලාප.


වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මගින් කොරෝනා අධි අවදානම් කළාප සිතියම් ගත කර තිබේ. මෙම සිතියම්ගත කිරීම, නොවැම්බර් මාසයේ දෙවනදා ට වළංගු වන ලෙස සකස් කළ එකකි.
සිතියමේ රතු පැහැයෙන් දැඩි අවදානම් කලාප පෙන්නුම් කෙරෙන අතර, කහ පැහැයෙන් මධ්‍යස්ථ ප‍්‍රදේශත්, කොළ පැහැයෙන අවදනාම අඩු ප‍්‍රදේශත් සලකුණු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 6 =