කොරෝනා ජලය හරහා බෝවන රෝගයක් නොවේ.

0
147
- Advertisement -

කොරෝනා ජලය හරහා බෝවන රෝගයක් නොවේ.