කොරෝනා කාලයේ අතිකාල දීමනාව ඉල්ලා කඹුරුපිටිය රෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ඊයේත් උද්ඝෝෂණය කරති.

0
384
- Advertisement -

කොරෝනා කාලයේ අතිකාල දීමනාව ඉල්ලා
කඹුරුපිටිය රෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය
ඊයේත් උද්ඝෝෂණය කරති.

කඹුරුපිටිය මූලික රෝහලේ හෙද හෙදියන් ඊයේ (27 වැනි දා) පැය තුනක පමණ කාලයක් සේවයෙන් බැහැර වීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබිණි. විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් එලෙස සේවයෙන් බැහැර වීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණේ කොරෝනා වසංගත කාලයේදී පසුගිය මැයි මාසය සඳහා ලබා දිය යුතු අතිකාල දීමනා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමිනි.

•ඉෂාර සාරංග – දෙයියන්දර •තමරසිරි වෙල්ලප්පිලි – හක්මන

@ aruna E paper