කොරෝනාවෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දෙනවා. අගමැති තුමා මරික්කාර්ට පොරොන්දු වෙයි.

0
200
- Advertisement -

කොරෝනාවෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ භූමදානයට අවසර දෙනවා. අගමැති තුමා මරික්කාර්ට පොරොන්දු වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − one =