කොමිසම් වාර්තාවට එරෙහිව කාදිනල් හිමියන් ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන කළු ඉරිදාවට අපිත් සහාය දෙනවා..!

0
199
- Advertisement -

කොමිසම් වාර්තාවට එරෙහිව
කාදිනල් හිමියන් ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන
කළු ඉරිදාවට අපිත් සහාය දෙනවා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =