කොටස් වෙළද පොලේ ක්ෂණික ප‍්‍රබෝධය තුළ බොරු වළවල්ද තිබිය හැකියි. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න.

0
161
- Advertisement -

කොටස් වෙළද පොලේ ක්ෂණික ප‍්‍රබෝධය තුළ බොරු වළවල්ද තිබිය හැකියි. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න.