“කොච්චර නෑ කිව්වත්, රජය ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සදහා දෙන පොලිය අඩු කරලා.” රාවය පුවත්පත.

0
800
- Advertisement -

කොච්චර නෑ කිව්වත්,
රජය ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සදහා දෙන පොලිය අඩු කරලා.
රාවය පුවත්පත.

රජය ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතුවල පොලිය අඩු කිරීමට කිසිදු විටෙක කටයුතු නොකරන බව ශපථ කළ මුත්, වාණිජ බැංක සහ බලපත්‍රලාබී මූල්‍ය ආයතන, ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සදහා මෙතෙක් ගෙවූ පොලිය විශාල ලෙස පහත දමා ඇති බව රාවය පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම ආයතන විසින් ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු වෙනුවෙන් 12% ක පොලියවක් ගෙවූ මුත් මේ වනවිට එය 8.8% සිට 6.5% දක්වා අඩු කර තිබෙන බවද පුවත්පත පවසයි.

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහජන බැංකුවෙන් විමසූ විට, එහි ප්‍රකාශකයෙන් පැවසුවේ සිය බැංකුව වයස අවුරුදු 60 න් ඉහළ පුරවැසියන්ගේ ස්ථාවර තැන්පතු සදහා වන පොලිය 7.75 දක්වා පහත දමා ඇති බවද රාවය පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.