කොච්චර කීවත් අහන් නෑ. තේ වගාවට කාබනික පොහොර හරියන්නේ නෑ. ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත‍්‍රී චෝදනා කරයි.

0
33
- Advertisement -

කොච්චර කීවත් අහන් නෑ.
තේ වගාවට කාබනික පොහොර හරියන්නේ නෑ.
ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත‍්‍රී චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 19 =