කෙල්ලන්ගේ වේදනාවට වඩා කොල්ලන්ගේ වේදනාව සීරියස් ද…?

0
1026
- Advertisement -

ඇමරිකාවේ යේල් Yale විශ්ව විද්‍යාලය මේ කරුණ පිළිබදව සමීක්ෂණයක් කරල තියෙනවා. සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වී තිබෙන කරුණ පුදුම සහගතයි. දුක වේදනාව කාටත් එක සමාන උනත්, වැඩිහිටි සමාජය වඩාත් බරපතලෙට ගන්නේ පිරිමි දරුවන්ගේ වේදනාව…! කොටින්ම, ගැහැණු පවා හිතන්නේ එහෙම..! ඔවුනුත් හිතනවා, ගැහැණු දරුවන්ගේ වේදනාවට ඩවා පිරිමි දරුවන්ගේ වේදනාව දරුණු ලෙස වේදනාත්මකයි කියල.