කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අවසන්තී රණයකින් තොරව විසිර යයි.

0
325
- Advertisement -

එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්වීම නායකත්වය හා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී අසුන පිළිබඳ අවසන් තීරණයකින් තොරව අවසන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 2 =