කුලියාපිටිය-පන්නල-ගිරිඋල්ල-නාරම්මල සහ දුම්මලසූිරියට වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි.

0
148
- Advertisement -
Share
9 / 100

කුලියාපිටිය-පන්නල-ගිරිඋල්ල-නාරම්මල සහ දුම්මලසූිරියට
වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =