කුලියාපිටිය-පන්නල-ගිරිඋල්ල-නාරම්මල සහ දුම්මලසූිරියට වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි.

0
415
- Advertisement -

කුලියාපිටිය-පන්නල-ගිරිඋල්ල-නාරම්මල සහ දුම්මලසූිරියට
වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =