කුඩු රොෂාන් සමග පොලිස්භාරයට ගත් 7 දෙනා 19වෙනිදා තෙක් රිමාන්ඩ්.

0
975
- Advertisement -

“ආනමාලු රංග” සහ තවත් අයෙකු ඝාතනය කළ සිද්ධියට අදාලව කුඩු රොෂාන් සමග අත් අඩංගුවට ගත් 7 දෙනා සැප්තැම්බර් 19 වෙනිදා දක්වා රීමාන්ඩ්.