කිසිම ආණ්ඩුවක් අත නොතියපු තැනක් ජනපති කියයි

0
876
- Advertisement -