කිරි ලීටරයක මිල ඉහළ යයි

0
1099
- Advertisement -

දියර කිරි ලීටරයකට ගෙවන මුදල ඉදිරියේදී ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවත්, වර්තමාන ආණ්ඩු කාලය තුළ කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් විස්සකින් ඉහළ දමා තිබෙන බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පැවසුවා.

පසු ගිය සමයේ කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 50ක් වූ බවත්, වර්තමානය වනවිට එම මිල රුපියල් 70ක් වී තිබෙන බවත් ඔහු සඳහා කර සිටියා.

කිරි ගොවීන්ගේ ගැටලු හා ඒවාට විසදුම් ලබා දීමට 6162 කෙටි දුරකථන අංකය හදුන්වා දී තිබෙනවා.

වාර්ෂිකව විදෙස් රටවලින් කිරිපිටි ආනයනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන හතළිස්දහසක් වියදම් කරන බවත්, දේශීය කිරි ගොවියා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් මෙම මුදල රටට ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිවන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා