කිරිපිටි මිල පහතට..!

0
563
- Advertisement -

ආනයනික කිරිපිටි, කිලෝ ග‍්‍රෑම් එකක පැකට්ටුවක් රුපියල් 40 කින් ද, ග‍්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක් රුපියල් 15 කින් ද අඩු කර තිබේ.