කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කලා පීඨය යලි ආරම්භ කරයි

0
822
- Advertisement -

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කලා පීඨය අධ්‍යන කටයුතු සඳහා ජුනි 6 සිට යලි ආරම්භ කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධිකාරිය තීරණය කරයි.