කාරක සභාවේ නිල කාලය දීර්ඝ කිරිමට පාර්ලිමේන්තුවෙ අනුමැතිය.

0
752
- Advertisement -

4/21 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ගැන සොයා බැලීමට පත් කළ තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය සැප්තැම්බර් 30 තෙක් දීර්ඝ කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවෙ අනුමැතිය හිමිවෙයි.