කාදිනල්ගේ ගුණ වයයි. නමුත් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන දවසක් ගැන නොකියයි.

0
180
- Advertisement -

කාදිනල්ගේ ගුණ වයයි. නමුත් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන දවසක් ගැන නොකියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 14 =