ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මාසෙකට ලක්ෂ 39 ක් ගෙවන ගොඩනැගිල්ලෙන් සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයට ගෙන යයි.

0
273
- Advertisement -

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මාසෙකට ලක්ෂ 39 ක් ගෙවන ගොඩනැගිල්ලෙන්
සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයට ගෙන යයි.

දැනට ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන යන ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය, සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයට ගෙන යාමට, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බව පැවසේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය, ලෝක වෙලද මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන යෑම වෙනුවෙන්, මාසයකට වැඩ කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 39 කි.

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය සමග එළඹ ඇති ගිවිසුම 2021 මාර්තු මාසයේ අවසන් වීමට නියමිත අතර, ඉන් පසුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයට ගෙන යෑමට අමාත්‍යවරයා දැනටමත් උපදෙස් දී ඇති බව පැවසේ.