ක්‍රීඩකයෝ නිවැරදියිනම් – මහින්දානන්ද වැරදියි. මහින්දානන්දට එරෙහිව විමර්ෂණ අරඹන්නේ කවදාද..?

0
2097
- Advertisement -

ක්‍රීඩකයෝ නිවැරදියිනම් – මහින්දානන්ද වැරදියි. මහින්දානන්දට එරෙහිව විමර්ෂණ අරඹන්නේ කවදාද..?

නව ක්‍රීඩා පනතට අනුව, අසත්‍යය චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම වරදක් වන අතර, ඒ සදහා අවුරුදු තුනකට නොවැඩි සිර දඩුවමක් ලබා දීමට හැකි බව පනතේ දැක් වේ.

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන චෝදනා පදනම් විරහිත බව දූෂණ විමර්ෂණ විමර්ෂණ කමිටුව පිළිගන්නේ නම්, ඊළගට කළ යුතුව ඇත්තේ අභූත චෝදනා නැගූ මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ ට එරෙහිව විමර්ෂණ ඇරඹීමයි.