කළු කුහරයක පළමු ඡයාරූපය. 

0
808
- Advertisement -

ඈත චක‍්‍රාවාටයක පිහිටි කළු කුහරයක් ඡයාරූපගත කිරීමට තාරකා විද්‍යාඥයන් සමත්ව තිබේ. මෙම කළු කුහරය පෘථිවිය මෙන් මිලියන තුන් ගුණයක් විශාල ය.
https://www.bbc.com/news/science-environment-47873592