කවුද මේ පොල්තෙල් ගෙනාවේ..?පිලිකාකාරක අඩංගු පොල්තෙල් වෙළද පොලට ගියේ නෑ කියලා තවම හරියටම කියන්න බෑ නේද..?

0
492
- Advertisement -

කවුද මේ පොල්තෙල් ගෙනාවේ..?පිලිකාකාරක අඩංගු පොල්තෙල් වෙළද පොලට ගියේ නෑ කියලා තවම හරියටම කියන්න බෑ නේද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 10 =