කරුණා සහ පිල්ලෙයාන් ඔඩොක්කුවේ දාගෙන ටී.එන්.ඒ එක තහනම් කරන්න කියලා ඉල්ලීම මොන විදිහේ විහිළුවක් ද..?

0
188
- Advertisement -

කරුණා සහ පිල්ලෙයාන් ඔඩොක්කුවේ දාගෙන ටී.එන්.ඒ එක තහනම් කරන්න කියලා ඉල්ලීම මොන විදිහේ විහිළුවක් ද..?