කරුණාට පිල්ලෙයාන්ට හමුදා ආරක්ෂාව දීලා සුමන්තිරන්ගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම ගැන ලැජ්ජා විය යුතුයි…!

0
111
- Advertisement -

කරුණාට පිල්ලෙයාන්ට හමුදා ආරක්ෂාව දීලා
සුමන්තිරන්ගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම ගැන
ලැජ්ජා විය යුතුයි…!