කරන්නාගොඩත් නිදහස් වෙයි. අපට යුක්තිය ඉටු වන්නේ කවදා ද…?

0
38
- Advertisement -

කරන්නාගොඩත් නිදහස් වෙයි.
අපට යුක්තිය ඉටු වන්නේ කවදා ද…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 11 =