කම්කරු අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ වාහනයේ මාසික කුලිය රුපියල් හාර ලක්ෂ විසිපන්දහසයි.

0
179
- Advertisement -

කම්කරු අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ වාහනයේ මාසික කුලිය
රුපියල් හාර ලක්ෂ විසිපන්දහසයි.


අමාත්‍යංශ සදහා කුලී පදනමෙන් වාහන ලබා නොගෙන, රජයේ වාහන භාවිතා කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් උපදෙස් දී තිබිය දී ත්, කම්කරු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වෙනුවෙන්, මාසික කුලිය රුපියල් හාර ලක්ෂ විසිපන්දහසක වටිනාකමින් යුතු සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් පෞද්ගලික ආයතනයකින් කුලී පදනමින් ලබාගෙන ඇති බව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.