කප්පම් ගන්න දරුවන් පැහැරගෙන ගොස්ප සුව එම දරුවන් මරා දැමූ පුද්ගලයන්නි දොස්කොට නිදහස් කළ හැකි ද..?

0
25
- Advertisement -

කප්පම් ගන්න දරුවන් පැහැරගෙන ගොස්
පසුව එම දරුවන් මරා දැමූ පුද්ගලයන්
නිදොස්කොට නිදහස් කළ හැකි ද..?