කතානායක සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් අතිශයින්ම පක්ෂග‍්‍රාහීයි..! විපක්ෂය චෝදනා කරයි.

0
198
- Advertisement -

කතානායක සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්
අතිශයින්ම පක්ෂග‍්‍රාහීයි..!
විපක්ෂය චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 3 =