කතානායක තුමනි, බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තුවට එවන්න ඔබ තුමාගේ අත්සන අවශ්‍ය බව කියනවා..!

0
11
- Advertisement -

කතානායක තුමනි, බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තුවට එවන්න
ඔබ තුමාගේ අත්සන අවශ්‍ය බව කියනවා..!