කතානායක තුමනි, නීතිපති එපා කියද්දීත්, පේ‍්‍රමලාල් ජයසේකර පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවානම්, ඇයි, රන්ජන් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න බැරි..?

0
144
- Advertisement -

කතානායක තුමනි, නීතිපති එපා කියද්දීත්,
පේ‍්‍රමලාල් ජයසේකර පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවානම්,
ඇයි, රන්ජන් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න බැරි..?