කතානායක තුමනි, ඔබ කතානායක ද නැත්නම්ආ ණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකද…?

0
153
- Advertisement -

කතානායක තුමනි, ඔබ කතානායක ද නැත්නම්
ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකද…?