කතානායකතුමනි, බබා වෙන්න එපා..! දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න…!

0
106
- Advertisement -

කතානායකතුමනි, බබා වෙන්න එපා..!
දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න…!