කතානායකතුමනි, බබා වෙන්න එපා..! දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න…!

0
188
- Advertisement -

කතානායකතුමනි, බබා වෙන්න එපා..!
දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබද කොමිසමේ
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − two =