කතානායකතුමනි,අපි කොච්චර කිව්වත් ඔබ වෙනස් වෙලා නෑ..!තාමත් ඔබ පක්ෂග‍්‍රාහීයි..!

0
34
- Advertisement -

කතානායකතුමනි,අපි කොච්චර කිව්වත් ඔබ වෙනස් වෙලා නෑ..!තාමත් ඔබ පක්ෂග‍්‍රාහීයි..!