කතානායකට පුටුවලින් ගහපු අය සහ මන්ත‍්‍රීවරුන්ට මිරිස් කුඩු ගහපු අය තිස්සකුට්ටිගේ සිද්ධිය අල්ලගෙන බබාලා වෙන්ඩ හදනවා.

0
178
- Advertisement -

කතානායකට පුටුවලින් ගහපු අය සහ
මන්ත‍්‍රීවරුන්ට මිරිස් කුඩු ගහපු අය
තිස්සකුට්ටිගේ සිද්ධිය අල්ලගෙන බබාලා වෙන්ඩ හදනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 7 =