“ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබෙන තුරු චීන එන්නත මෙරට වැසියන්ට දෙන්න එපා..!” ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය පවිත්‍රාගෙන් ඉල්ලයි.

0
261
- Advertisement -

“ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබෙන තුරු චීන එන්නත මෙරට වැසියන්ට දෙන්න එපා..!” ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය පවිත්‍රාගෙන් ඉල්ලයි.

ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබෙන තුරු, චීනයෙන් ගෙන්වන ලද සිනොෆාම් එන්නත මෙරට වැසියන්ට ලබා නොදෙන ලෙස, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය, සෞඛ්‍ය ඇමතිනියගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය, සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය වෙත ඉදිරිත් කර තිබෙන ලිපිය පහත දැක්වේ.