ඔහු හමුදා සෙබළෙක්..! නමුත් බිහිසුණු ඝාතකයෙක්…! ඔහුට සමාව දීම සාධරණීකරණය කළ හැකි ද..?

0
32
- Advertisement -

ඔහු හමුදා සෙබළෙක්..!
නමුත් බිහිසුණු ඝාතකයෙක්…!
ඔහුට සමාව දීම සාධරණීකරණය කළ හැකි ද..?