ඔසාමා බින්ලාඩන්ගේ පුතා මිය ගිහින්

0
943
- Advertisement -


අල් ක්වයිඩා සංවිධානයේ නිර්මාර්තෘ, ඔසාමා බින් ලාඩන්ගේ පුත්, හම්සා බින් ලාඩන් මිය ගොස් ඇති බව ඇමරිකානු බුද්ධි අංශ වාර්තා කරයි.
කෙසේ වෙතත්. හම්සා බින් ලාඩන් මිය ගිය ස්ථානය හෝ මිය ගිය දිනය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ඇමරිකානු බුද්ධි අංශ විසින් සිදු කර නැත.
හසාමා බින් ලාඩන් වයස අවුරුදු 30 ක පමණ තරුණයෙකි.