ඔව්..!.ඒ එස්.අයිගේ ගෙදරට මං ගිහින් තියෙනවා. මං දැක්කේ ඉතාම ලස්සන පවුලක්..!

0
226
- Advertisement -

ඔව්..!.ඒ එස්.අයිගේ ගෙදරට මං ගිහින් තියෙනවා.
මං දැක්කේ ඉතාම ලස්සන පවුලක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 6 =