ඔබතුමා ඔහොම කතා කරන බව දන්නවානං හම්බන්තොට වරාය විකිණීමට එරෙහි උද්ඝෝෂණයටත්අ පි එදා ඔබව එක්කරගෙන යනවා..! ඇමති නාමල් විපක්ෂ නායකට සරදම් කරයි.

0
26
- Advertisement -

ඔබතුමා ඔහොම කතා කරන බව දන්නවානං
හම්බන්තොට වරාය විකිණීමට එරෙහි උද්ඝෝෂණයටත්
අපි එදා ඔබව එක්කරගෙන යනවා..!
ඇමති නාමල් විපක්ෂ නායකට සරදම් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × one =