ඓතිහාසික වාර්තාවක්.! භාවිතා කළ ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් ඡන්ද හත් ලක්ෂ හැට නම දහසක් ප්‍රතික්ෂේපිතයි.

0
3231
- Advertisement -

ඓතිහාසික වාර්තාවක්..!
භාවිතා කළ ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන්
ඡන්ද හත් ලක්ෂ හැට නම දහසක් ප්‍රතික්ෂේපිතයි.

මෙවර මහ මැතිවරණය සදහා භාවිතා කළ ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන්, ඡන්ද හත් ලක්ෂ හැට නම දහස් හයක්, ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති බව වාර්තා වේ. ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් සියයට පහකි.

මෙතරම් ප්‍රතිශතයක් ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද බවට පත් වූ පළමු අවස්ථාව මෙය බව පැවසේ.

ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =