ඒ උදව් කවදාවත් අමතක වෙන් නෑ..! තමන් හිරේ හිටිය කාලයේ හකීම් උදව් කළ හැටි ඇමති ජොන්ස්ටන් මතක් කරයි.

0
40
- Advertisement -

ඒ උදව් කවදාවත් අමතක වෙන් නෑ..!
තමන් හිරේ හිටිය කාලයේ
හකීම් උදව් කළ හැටි ඇමති ජොන්ස්ටන් මතක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × two =