ඒකට කියන්නේ ඔප්පුව කියලා නෙවෙයි. කිරිඇල්ල කොළ කෑල්ල කියලා..!

0
114
- Advertisement -

ඒකට කියන්නේ ඔප්පුව කියලා නෙවෙයි. කිරිඇල්ල කොළ කෑල්ල කියලා..!