ඒකට කියන්නේ ඔප්පුව කියලා නෙවෙයි. කිරිඇල්ල කොළ කෑල්ල කියලා..!

0
29
- Advertisement -
Share
61 / 100

ඒකට කියන්නේ ඔප්පුව කියලා නෙවෙයි. කිරිඇල්ල කොළ කෑල්ල කියලා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =